Om skolan

Bäckahagens skola är en grundskola som ligger vackert belägen i ett lugnt grönområde mellan Bandhagen och Högdalen i södra Stockholm.

Skolan omfattar skolår 1 – 9, förskoleklasser, särskola och fritidshem.

Bäckahagens skola är en kommunal grundskola med fritidshemsverksamhet och fritidsklubbsverksamhet i årskurs F-9 för cirka 700 elever och grundsärskola med fritidsverksamhet med sex elever i årskurs 6-9.

Personalstyrkan består av totalt cirka 140 anställda varav cirka 70 stycken är lärare. Skolan omfattar förskoleklasser, grundsärskola, skolåren 1 – 9 samt skolbarnomsorg.

Våra ledord för all vår verksamhet är Trygghet, Kunskap och Framtidstro. På Bäckahagens skola ska varje elev lyckas nå sina mål.

Alla elever på vår skola ska mötas av positiva förväntningar. Personalens förväntningar och förhållningssätt genomsyras av att eleven är kompetent. Vår inställning är att vi är den bästa skolan och vi har de bästa eleverna. Vi har höga förväntningar på våra resultat, på våra elever, på oss själva samt på elevernas föräldrar.

Vi är på god väg att skapa en "pluggkultur" genom att all personal visar ett starkt engagemang för alla elever. Vi berättar och beskriver för våra elever och för deras föräldrar om våra förväntningar förhoppningar och krav.

Vi har höga förväntningar och en stark tro på vår skola, en bra skola för alla.

 

Övningsskola

Vi är en av Sveriges största övningsskolor och utbildar lärarstudenter genom ett nära samarbete med Stockholms universitet.

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara övningsskola här.

Organisationen

Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer. Skolledningen utgör tillsammans med arbetslagsledarna skolans ledningsgrupp.

Kansliet bemannas av:

  • skolassistent,
  • IT-samordnare 
  • skolintendent
  • vaktmästare

I skolrestaurangen arbetar två kockar och två skolmåltidsbiträden under ledning av en kökschef.

Skolan är organiserad i sex arbetslag:

  • Årskurserna F-3
  • Årskurserna 4-6
  • Årskurserna 7-9
  • Fritidshemmen
  • Grundsärskolan
  • Elevhälsoteam

Varje arbetslag ansvarar för en gemensam elevgrupp och en arbetslagsledare leder arbetet i gruppen. Vi strävar efter ett samarbete årskursvis i arbetslagen. Lärarna planerar och utvärderar sin undervisning i varje årskurs och ämne.

Vi har åtta stycken förstelärare inom SV/SVA, Matematik, Betyg/Bedömning och IKT varav två även är speciallärare.

Vi tar emot nyanlända i årskurs 7 till 9 i en introduktionsgrupp för elever som är nyanlända till Sverige.

Eleverna är indelade i 28 klasser varav en är grundsärskoleklass

Extra rörelse för våra elever

Vi arbetar aktivt för att öka idrott och rörelse för alla våra elever inom grundsärskolan och grundskolan. Genom vår idrott- och hälsa satsning Hjärna Rörelse har resultaten ökat i alla skolämnen och simkunnigheten har ökat i samtliga årskurser. Vi samarbetar med det lokala föreningslivet för att engagera våra elever till en aktiv fritid.

Vi har pulshöjande aktiviteter varje dag i samtliga klasser.

Fritidshem och fritidsklubb

Våra fyra fritidshem tar emot cirka 300 barn och 60 barn är inskrivna i vår egen mellanstadieklubb. Fritidshemspersonalen och lärarna i årskurs F-3 samarbetar i team kring elevernas skoldag och alla klasser i åldersgruppen är integrerade med ett fritidshem. Alla fyra fritidshem samarbetar med skolundervisningen.

Elevhälsa

Elevhälsoteamets arbete är förebyggande och hälsofrämjande. Teamet är likaså ett stöd för skolans personal i frågor kring måluppfyllelse samt stödinsatser för elever med särskilda behov.

 

Dela:
Kategorier: