Till innehåll på sidan

Elevhälsoteamet

Skolans elevhälsoteam På skolan finns ett elevhälsoteam som består av skolledning, skolsköterska, kurator, specialpedagoger, speciallärare, psykolog och studie- och yrkesvägledare.

 

Rektor deltar regelbundet i elevhälsoteamets möten. Gruppens främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med syfte att stödja våra elevers utveckling mot utbildningens mål. Arbetet i skolan ska genomsyras av ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt som utgår ifrån elevens hela skolsituation (förskoleklass, skola och fritidshem, introklass)

Målsättningen är att alla yrkesgrupper inom Bäckahagens skola ska samarbeta för att ge eleverna bästa möjliga utbildning och arbetsmiljö. Samarbetet med föräldrar liksom arbetet med våra elever ska präglas av ömsesidig respekt och omtanke.

Skolan ska vara tydlig i sina uppsatta mål och värderingar samtidigt som skolan stödjer föräldrarna i deras ansvar för barnets fostran och utveckling. Vi behöver se vad vi kan förenas kring, för att ge de bästa förutsättningarna för varje elevs lärande och utveckling.

Elever i behov av särskilt stöd

Mentor och arbetslaget har ansvar för elevhälsofrågor för respektive klass/arbetslag. När en elev är i behov av särskilt stöd vidtar mentorn tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget de åtgärder som behövs. Åtgärdsprogram upprättas av mentorn och/eller annan pedagog i samverkan med föräldrarna. Åtgärdsprogrammen kan gälla såväl kunskapsmässiga som psykosociala åtgärder.  Vid behov upprättar arbetslagen kontakt med skolans elevhälsoteam.

Föräldrar är också välkomna att ta kontakt med någon av oss i teamet.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet:

Dela:
Kategorier: