Elevhälsoteamet

Skolans elevhälsoteam

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av skolledning, likabehandlingssamordnare, skolsköterska, kurator, specialpedagoger, speciallärare, psykolog och studie- och yrkesvägledare.

Rektor deltar regelbundet i elevhälsoteamets möten. Gruppens främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med syfte att stödja våra elevers utveckling mot utbildningens mål. Arbetet i skolan ska genomsyras av ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt som utgår ifrån elevens hela skolsituation (förskoleklass, skola och fritidshem, grundsärskola, introklass)

Målsättningen är att alla yrkesgrupper inom Bäckahagens skola ska samarbeta för att ge eleverna bästa möjliga utbildning och arbetsmiljö. Samarbetet med föräldrar liksom arbetet med våra elever ska präglas av ömsesidig respekt och omtanke.

Skolan ska vara tydlig i sina uppsatta mål och värderingar samtidigt som skolan stödjer föräldrarna i deras ansvar för barnets fostran och utveckling. Vi behöver se vad vi kan förenas kring, för att ge de bästa förutsättningarna för varje elevs lärande och utveckling.

Elever i behov av särskilt stöd

Mentor och arbetslaget har ansvar för elevhälsofrågor för respektive klass/arbetslag. När en elev är i behov av särskilt stöd vidtar mentorn tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget de åtgärder som behövs. Åtgärdsprogram upprättas av mentorn och/eller annan pedagog i samverkan med föräldrarna. Åtgärdsprogrammen kan gälla såväl kunskapsmässiga som psykosociala åtgärder.  Vid behov upprättar arbetslagen kontakt med skolans elevhälsoteam.

Föräldrar är också välkomna att ta kontakt med någon av oss i teamet.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet:

 • Rektor: Sabine Albertson, 08-508 20 405
 • Bitr rektor: Vicki Ljung, 08-508 20 410
 • Bitr rektor: Monica Söderberg, 076-1290299
 • Bitr rektor: Malin Högberg, malin.hogberg@stockholm.se
 • Skolsköterska: Kristin Lundqvist, 08-508 20 412
 • Kurator och likabehandlingssamordnare: Janice Marega, 08-508 20 413
 • Kurator: Moa Norman, 08-508 204 04
 • Psykolog: Barbara Perez, 08- 508 32 291
 • Studie- och yrkesvägledare: Amela Jukovic, amela.jukovic@stockholm.se
 • Speciallärare F-3: Ylva Svensson, 08-508 20 440
 • Speciallärare 4-5: Hulda Fjellström, 08-508 42 130
 • Speciallärare 7-9: Lidya Özen, 08-508 20 450
 • Speciallärare Grundsärskolan: Agnes Wahlén, agnes.wahlen@stockholm.se
Dela:
Kategorier: