Till innehåll på sidan

Hjärna rörelse

Hjärna rörelse startade som ett projekt läsåret 2015/2016 men är idag ett ordinarie arbetssätt på skolan. Syftet är att eleverna ska må bättre och höja resultaten. Vi vill uppnå en stimulerande arbetsmiljö för eleverna genom att påvisa sambandet mellan rörelseglädje och inlärning. I vår Hjärna rörelse policy och aktivitetsplan kan du läsa mer utförligt om syftet och målen samt vad som görs under läsåret för att öka rörelsen bland våra elever.

Hjärna Rörelse Bäckahagens skola

Ökade skolresultat

Studier visar att vid rörelse och motion blir inlärningen effektivare. Rörelse gör bland annat att vi känner lust, blir lugnare och kan koncentrera oss bättre. Barn som rör på sig och leker får också en bättre motorisk förmåga. Forskningen visar att detta leder till bättre skolresultat, ett bättre socialt mående och därmed bättre förutsättningar i framtiden.

Fysisk aktivitetet/rörelse gör:

  • att barn får bättre koncentrationsförmåga och självkänsla
  • så att hjärnans alla program fungerar bättre och att hela hjärnan arbetar effektivare
  • dig mer kreativ och du får lättare att fatta beslut -ger nya hjärnceller och bättre minne.

Utöver de aktiviteter vi satt upp i aktivitetsplanen för Hjärna Rörelse så har nya rörelsefrämjande processer uppkommit under tiden. Inte allt för sällan har de nya idéerna uppkommit på personalens egna initiativ.

Andra inslag som gynnar rörelse:

  • Vi jobbar med Brainbreaks och rörelsepauser på de teoretiska lektionerna.
  • Vi har fyra klassrum som har fått Whiteboardväggar för att gynna rörelsen under lektionerna. Pedagogiken har därmed omarbetats för att gynna rörelsen/inlärningen.
  • Vi strävar efter att alla elever ska ha 30 minuter rörelse varje dag utöver lektionerna i idrott och hälsa.
  • Vi arbetar hela tiden med att ha en miljö som stimulerar rörelse. Korridorerna har fått rörelseslingor genom skolan som eleverna kan gå när de behöver. Även klättergrepp har satts upp i vissa korridorer. Pingisbord och armbrytningsbord har flyttats upp till en mer central placering i ljushallen och material som gynnar rörelse har köpts in till alla elever/klassrum. Exempelvis Pilatesbollar, balansbrädor, Bouncebands, golvmattor inom skolans fokusområden matematik och läsning. Allt för att stimulera mer rörelse och motverka stillasittandet.

De olika delprojekten i Hjärna rörelse

Simning

Att kunna simma är i första hand en livförsäkring. Men det är även ett krav för att nå målen i ämnet idrott och hälsa. På Bäckahagens skola har vi utarbetat en tydlig simstrategi för alla elever. Alla elever på skolan screenas i simkunnighet och redan i förskoleklass börjar vi med vattenvanaträning och sedan får eleverna simundervisning varje år tills det att de når målen.

De elever som har behov av extra vattenvanaträning eller simträning erbjuds det, både i skolans och stadens regi på fredagar, veckointensiver och på lov. Skolan har tre utbildade simlärare och varje lektion har alltid minst två ur personalen närvarande.

 

 

Extra idrott

Under år 1 i projektet screenades alla elever i år 1-8 på skolan i ett motoriskt test. De elever som hade behov av extra idrott erbjöds det 1gång/vecka. Deltagande elever ska ha det inskrivet i sin IUP. Extra idrotten kommer fortlöpande att dokumenteras. Vår skola erbjuder extra idrott till de elever i årskurs 1-6 som behöver det.

Ansvarig: My Tran, my.tran@edu.stockholm.se , telefon: 08-50848335

My ansvarar för att screena och plockar ut de elever som har behov av extra idrott, samt kontakten med mentorer. Mentorer i sin tur har ansvar för att extra idrotten står med i elevernas IUP/ÅP. My planerar, genomför, dokumenterar och följer upp elevernas framsteg.

Syftet är att alla barn ska få chans att upptäcka sin egen kropps färdigheter och att chansen till extra stöd även ska finnas i Idrott och hälsa.

 

Pulsträning

Tillsammans med några andra skolor i Stockholms stad är Bäckahagens skola utvald att delta i ett pulsträningsprojekt. Alla elever i årskurs 8 har sen läsårsstart 2015/2016 utövat pulsträning 1 gång/vecka utöver sina ordinarie lektioner i Idrott och hälsa.

Projektet pågår i 3 år och 10 skolor i Stockholm stad ingår i projektet.

Ansvarig: Petri Aho Schjölin, petri.aho.schjolin@edu.stockholm.se , telefon: 08-50820439

Petri planerar, genomför, håller kontakt med stadens övriga pulsskolor, informerar mentorer, skickar in rapport/tester till Magnus Åkesson på Idrottsförvaltningen. Syftet är att höja elevernas uthållighet och därigenom deras resultat. Vi vill se hur pulshöjandeträning påverkar skolarbetet/resultaten även i andra ämnen då eleverna går direkt in på en teoretisk lektion efter pulsträningen.

SKOL-IF

Bäckahagens Skolidrottförening ordnar aktiviteter för alla elever på skolan. Vi har en styrelse och en grupp med ledare som får utbildning i ledarskap. Det är eleverna själva som håller i aktiviteterna. Vi deltar även i skol-DM där vi får möta andra skolor i idrottssammanhang.

Skol IFs egna snygga hemsida hittar ni här:  Bäckahagens Skol – IF finns även på Facebook.

Ansvarig: Per Ove Duvert

Putte ser till att information kommer ut till elever på skolan, anmäler de elever som vill vara medlemmar, håller i styrelsemöten, söker LOK stöd, lämnar in årsrapport, betalar årsavgift, informerar om vilka aktiviteter som erbjuds på skolan, samverkar med Putte gällande Skol-DM. Syftet är att kunna erbjuda alla medlemmar på skolan någon form av rörelse/aktiviteter och därmed öka intresset för idrott och rörelse.

Organiserad rastverksamhet

Syftet är att lågstadieeleverna får en allsidig fysisk aktivitet dagligen under skolveckan som ökar elevernas rörelserikedom och rörelseglädje. Alla elever på lågstadiet erbjuds 30 min organiserade fysiska aktiviteter varje dag under skoltid.

Morgonpuls

Sedan vårterminen 2018 så erbjuder vi eleverna på lågstadiet morgonpuls varje måndag från klockan 08.00 – 08.45. Under höstterminen 2018 utökar vi morgonpulspassen med ytterliggare ett pass där mellan/högstadiet nu får chansen att delta. Syftet med morgonpulsen är att höja elevernas puls innan första lektionstillfället. På lång sikt vill vi att elevernas koncentrationsförmåga ska öka redan innan första lektionen.

Pulspassen består av cirkelträning, bollekar, lekar, hinderbanor med mera. Det ska vara inspirerande, lärorikt och framförallt roligt. Vi vill helt enkelt öka rörelseglädjen och inlärningsförmågan bland våra elever. Morgonpulsen är frivillig och eleverna kan antingen anmäla sig själva eller komma på drop – in.

Målet är att inspirera eleverna och skapa en förståelse för hur viktigt det är med fysisk aktivitet. Det är viktigt för eleverna att veta hur bra det är att vara fysiskt aktiv under skoldagen och speciellt innan första lektionen.

 

Löparakademin VT 18

Alla elever i årskurs 9 får chans att löpträna med ledare utanför skoltid 2 gånger i veckan. Det är ledare från Löparakademin som håller i löpträningen.

Ansvarig: Nada Milenkovic, nada.milenkovic@edu.stockholm.se , telefon: 076-122149

Nada informerar årskurs 9 mentorer, bokar in möte med akademin, bokar in akademin till klasserna, ansvarig från akademin håller i grupplöpningen, genomför och avslutar. Syftet är att ungdomarna ska få en chans att upptäcka löpningen på ett ”nytt sätt”. Ungdomarna ska få en stärkt tro på sin egen förmåga, hitta sina egna redskap för att jobba målinriktat, öka förståelse för vad som krävs i studier och arbetsliv

 

Arbetsmiljlö för rörelse

Syftet är att skapa en inne- och utemiljö som inspirerar eleverna till spontana fysiska aktiviteter. De ska också vara aktiviteter som uppmuntrar till lek utan prestige eller tävlingskaraktär. Elevernas inflytande över arbetsmiljön är viktig och därför är dialogen med elevombuden en viktig arbetsuppgift för den aktivitetsansvarige. Likabehandlingssamordnaren är delaktig i denna punkt utifrån mångfald, för att inte miljön ska bli alltför likriktad.

 

Facebook: Hjärna rörelse på Bäckahagens skola

 

Sabine Albertson, rektor Bäckahagens skola

 

Dela:
Kategorier: