Hjärnarörelse

Hjärna rörelse startade som ett projekt läsåret 2015/2016. Syftet är att eleverna ska må bättre och höja resultaten. Vi vill uppnå en stimulerande arbetsmiljö för elever och personal genom att påvisa sambandet mellan rörelseglädje och inlärning. I Hjärna rörelses aktivitetsplan kan du läsa mer utförligt vad som görs under läsåret för att öka rörelsen bland våra elever.

Ökade skolresultat

Studier visar att vid rörelse och motion blir inlärningen effektivare. Rörelse gör bland annat att vi känner lust, blir lugnare och kan koncentrera oss bättre. Barn som rör på sig och leker får också en bättre motorisk förmåga. Forskningen visar att detta leder till bättre skolresultat, ett bättre socialt mående och därmed bättre förutsättningar i framtiden.

Fysisk aktivitetet/rörelse gör:

  • att barn får bättre koncentrationsförmåga och självkänsla
  • så att hjärnans alla program fungerar bättre och att hela hjärnan arbetar effektivare
  • dig mer kreativ och du får lättare att fatta beslut -ger nya hjärnceller och bättre minne.

 

Tidsplan

Skolans mål är att inför läsåret 2017-2018 är arbetssättet fullt ut implementerat på skolan. Målet är att alla aktiviteterna är ordinarie verksamhet på Bäckahagens skola.

 

Hur ser det ut i dagsläget

Nu är Hjärna Rörelse ett etablerat förhållningssätt och en arbetsmodell. Utöver de aktiviteter vi satt upp i projektplanen och våra olika delar inom Hjärna Rörelse så har nya rörelsefrämjande processer uppkommit. Inte allt för sällan har de nya idéerna uppkommit på personalens egna initiativ.

Nya inslag som gynnar rörelse för våra elever:

  • Vi jobbar med Brainbreaks och rörelsepauser på de teoretiska lektionerna.
  • Vi har fyra klassrum som har fått Whiteboardväggar för att gynna rörelsen under lektionerna. Med detta har även pedagogiken omarbetas för att gynna rörelsen/inlärningen.
  • Alla elever har 30 minuter schemalagd rörelse varje dag utöver lektionerna i idrott och hälsa.

Vi arbetar hela tiden med att ha en miljö som stimulerar rörelse. Korridorerna har fått rörelseslingor genom skolan som eleverna kan gå när de behöver. Även klättergrepp har satts upp i vissa korridorer. Pingisbord och armbrytningsbord har flyttats upp till en mer central placering i ljushallen och material som gynnar rörelse har köpts in till alla elever/klassrum. Exempelvis Pilatesbollar, balansbrädor, Bouncebands, golvmattor inom skolans fokusområden matematik och läsning. Allt för att stimulera mer rörelse och motverka stillasittandet.

 

Hjärna rörelse organisation

Hjärna rörelse har en styrgrupp som består av skolledningen och projektledare Ronnie Iveslätt. Styrgruppen tar beslut och följer upp resultat samt fördelar arbetsuppgifter.

Arbetsgrupp. Hjärna rörelse har en arbetsgrupp bestående av Ronnie Iveslätt, Monika Boman, Malin Andersson och Sanna Norlander. Alla fyra är lärare i idrott och hälsa. Arbetsgruppen har till uppgift att driva Hjärna rörelse framåt genom att förvalta och skapa processer som gynnar rörelse. Arbetsgruppen finns även till för att stödja personalen i deras arbete med att skapa mer rörelse för våra elever.

 

De olika delprojekten i Hjärna rörelse

Simning

Att kunna simma är i första hand en livförsäkring. Men det är även ett krav för att nå målen i ämnet idrott och hälsa. På Bäckahagens skola har vi utarbetat en tydlig simstrategi för alla elever. Alla elever på skolan screenas i simkunnighet och redan i förskoleklass börjar vi med vattenvanaträning och sedan får eleverna simundervisning varje år tills det att de når målen.

De elever som har behov av extra vattenvanaträning eller simträning erbjuds det, både i skolans och stadens regi på fredagar, veckointensiver och på lov. Skolan har tre utbildade simlärare och varje lektion har alltid minst två ur personalen närvarande.

Ansvarig: Ronnie Iveslätt, ronnie.iveslatt@stockholm.se, telefon: 08-50820469

Alla elever screenas i simkunnighet, Ronnie plockar ut de elever som behöver extra simundervisning, planerar, genomför och följer upp resultat. Syftet är att alla elever på skolan ska kunna simma när de går ut sexan.

 

Extra idrott

Under år 1 i projektet så har alla elever i år 1-8 på skolan screenats i ett motoriskt test. De elever som hade behov av extra idrott erbjöds det 1ggr/vecka. Deltagande elever skall ha det inskrivet i sin IUP. Extra idrotten kommer fortlöpande att dokumenteras. Vår skola erbjuder extra idrott till de elever i år 1-6 som behöver det.

Ansvarig: Sanna Norlander, sanna.norlander@stockholm.se, telefon: 0761-246530

Sanna ansvarar för att screena och plockar ut de elever som har behov av extra idrott, samt kontakten med mentorer. Mentorer i sin tur har ansvar för att extra idrotten står med i elevernas IUP/ÅP. Sanna planerar, genomför, dokumenterar och följer upp elevernas framsteg.

Syftet är att alla barn ska få chans att upptäcka sin egen kropps färdigheter och att chansen till extra stöd även skall finnas i Idrott och hälsa.

 

Pulsträning

Tillsammans med några andra skolor i Stockholms stad är Bäckahagens skola utvald att delta i ett pulsträningsprojekt. Alla elever i årskurs 8 har sen läsårsstart 2015/2016 utövat pulsträning 1 ggr/vecka utöver sina ordinarie lektioner i Idrott och hälsa.

Projektet pågår i 3 år och 10 skolor i Stockholm stad ingår i projektet.

Ansvarig: Petri Aho Schjölin, petri.aho.schjolin@stockholm.se, telefon: 08-50820439

Petri planerar, genomför, håller kontakt med stadens övriga pulsskolor, informerar mentorer, skickar in rapport/tester till Magnus Åkesson på Idrottsförvaltningen. Syftet är att höja elevernas uthållighet och därigenom deras resultat. Vi vill se hur pulshöjandeträning påverkar skolarbetet/resultaten även i andra ämnen då eleverna går direkt in på en teoretisk lektion efter pulsträningen.

 

SKOL-IF

Bäckahagens Skolidrottförening ordnar aktiviteter för alla elever på skolan. Vi har en styrelse och en grupp med ledare som får utbildning i ledarskap. Det är eleverna själva som håller i aktiviteterna. Vi deltar även i skol-DM där vi får möta andra skolor i idrottssammanhang.

Skol IFs egna snygga hemsida hittar ni här:  Bäckahagens Skol – IF finns även på Facebook.

Ansvarig: Malin Andersson, aa07519@stockholm.se, telefon: 08-50820420

Malin ser till att info kommer ut till elever på skolan, anmäler de elever som vill vara medlemmar, håller i styrelsemöten, söker LOK stöd, lämnar in årsrapport, betalar årsavgift, informerar om vilka aktiviteter som erbjuds på skolan, samverkar med Putte gällande Skol-DM. Syftet är att kunna erbjuda alla medlemmar på skolan någon form av rörelse/aktiviteter och därmed öka intresset för idrott och rörelse.

 

Idrottslyftet

Föreningar i närområdet kommer till skolan för att visa upp sin idrott/verksamhet. Eleverna får prova på olika aktiviteter under året. Idrottslyftet är på tisdagar 15.00–16.00 och på lovdagar.

Ansvarig: Putte Duvert, per-ove.duvert@stockholm.se, telefon: 08-50820446

Putte har kontakt med nätverket Vantör, bokar lokaler till föreningar som kommer till skolan, säkerställer schema, sätter upp info om idrottslyftet, meddelar fritids och önskeringen om vilka aktiviteter det blir/vecka, kontakt med de föreningar som håller aktiviteter, planerar lovaktiviteter, samverkar med Ian om vuxenstödet som ska finnas på aktiviteterna. Syftet är att ge barn och ungdomar en chans att välja en idrott som passar. Skapa ett bestående intresse för att utöva idrott både i skolan och på fritiden.

 

Organiserad rastverksamhet

Alla elever på lågstadiet ska erbjudas 30 min organiserade rörelse/aktiviteter varje dag under skoltid.

Ansvarig: År 1-6 Issam Harriri Issam.adam.hariri@stockholm.se

Issam ansvarar för att göra ett schema om vem ska som ska hålla i aktiviteterna, ser till att påminna så det blir av, göra i ordning en aktivitetslåda för inspiration, köpa in material. Syftet är att eleverna ska få chans att röra sig minst 30 minuter/dag i ledarledd aktivitet. 

Lovaktiviteter

Höst, sport och påsklov arrangerar idrottslyftet Vantör aktiviteter i samverkan med Bäckahagens skola för elever som går på lovskola 6-9, fritids, grundsär och Önskeringen. Vi kan även vissa lov få ta del av Farstahallens aktiviteter.

Ansvariga: Putte Duvert,  per-ove.duvert@stockholm.se, telefon: 08-50820446

Putte undersöker vilka föreningar som kan ha möjlighet att ordna aktiviteter, vi gör ett schema för detta varje lov. Syftet är att eleverna på Bäckahagen ska få ta del av olika externa aktiviteter på loven med förhoppning på att loven blir en naturlig del av projektet Hjärna rörelse.

 

Löparakademin VT 17

Alla elever i årskurs 9 får chans att löpträna med ledare utanför skoltid 2ggr i veckan. Det är ledare från Löparakademin som håller i löpträningen.

Ansvarig: Ronnie Iveslätt, ronnie.iveslatt@stockholm.se, telefon: 08-50820469

Ronnie informerar årskurs 9 mentorer, bokar in möte med akademin, bokar in akademin till klasserna, ansvarig från akademin håller i grupplöpningen, genomför och avslutar. Syftet är att ungdomarna ska få en chans att upptäcka löpningen på ett ”nytt sätt”. Ungdomarna ska få en stärkt tro på sin egen förmåga, hitta sina egna redskap för att jobba målinriktat, öka förståelse för vad som krävs i studier och arbetsliv

 

Utbildning av personal, Röris och Vattenvana

Personal på skolan får fortbildning i dessa områden.

Ansvariga: Skolledning

Beslutar i styrgruppen om vilka utbildningar som ska genomföras, kontakta de som genomför utbildningen, boka datum för utbildning, informera medarbetare om kursen, ta in anmälan, boka och betala kursen. Syftet är att personalen på skolan ska kunna utöva dessa två aktiviteter på egen hand och därmed kunna skapa mer rörelse och vattenvana träning för eleverna på skolan.

 

Personalmotion

Personalmotionen (Bäckapärsen) är på måndagar kl 16.30–17.30 för alla som vill träna tillsammans för att stärka kroppen, hjärnan och sammanhållningen. Tanken är att alla är välkomna och ju fler elever, föräldrar, personal som deltar desto roligare tycker vi.

Ansvarig: Ronnie Iveslätt, ronnie.iveslatt@stockholm.se, telefon: 08-50820469

Syftet är att samtliga medarbetare på skolan ska få chans att röra på sig tillsammans i ledarledda aktiviteter varje vecka.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: