Modersmålsundervisning 14/15

(Klicka här för ansökningsblanketten) Senast 11 juni behöver vi få in ansökningarna för att kunna planera och beställa modersmålsundervisning till nästa läsår .

Modersmålsundervisning innebär att elever som har vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas undervisning i detta språk om eleven har grundläggande kunskaper i detta språk och om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Undervisning i modersmål ska även erbjudas till adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska, om eleven har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Om modersmålet tillhör ett av de nationella minoritetsspråken, dvs finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, ska modersmålsundervisning erbjudas i språket om eleven har grundläggande kunskaper i språket även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Det är viktigt att ha goda kunskaper i sitt modersmål eftersom det även gynnar inlärningen av andra ämnen. Eftersom undervisningen i modersmål innebär en kostnad för skolan är det viktigt att varje elev som anmäler sig till undervisningen deltar aktivt. Förutom undervisningen i skolan är det viktigt att alla elever som har möjlighet till det, använder sitt modersmål som dagligt umgängesspråk hemma.

Det är angeläget att ansökan lämnas in till skolan senast 11 juni 2014, lämpligen i modersmålsfacket på expeditionen eller till elevens klasslärare/mentor. Om blanketten lämnas in senare är det inte säkert att eleven kan börja vid läsårets start. Det kan också bli svårare att anpassa tiden till elevens schema och i värsta fall kan språkcentrum inte erbjuda någon lärare.

Dela: