Till innehåll på sidan

Om skolan

Bäckahagens skola

 

Bäckahagens skola är en kommunal skola i Stockholm stad och ingår i Vision 2040 – Ett Stockholm för alla.

Skolan omfattar skolår F– 9, fritidshem och fritidsklubbsverksamhet. Grundskolan har cirka 720 elever.

Personalstyrkan består av cirka 150 anställda varav cirka 80 stycken är lärare. Vårt arbetet utgår från vår Verksamhetsplan 2021. Årets verksamhetsplan bygger på den utvärdering och det arbete som gjorts iverksamhetsberättelsen 2020.

 

Våra ledord

All vår verksamhet är grundad i trygghet, kunskap och framtidstro. Vi tror att om våra elever är trygga, så kommer de att ta till sig kunskap bättre och då skapa framtidstro. På Bäckahagens skola ska varje elev lyckas nå de mål de satt upp.

Alla elever på vår skola ska mötas av positiva förväntningar. Personalens förväntningar och förhållningssätt genomsyras av att eleven är kompetent. All vår pedagogiska verksamhet ramas in av ett arbetssätt som vi valt att kalla Bäckalektionen, och vårt arbetssätt ska vara språkutvecklande i alla delar.

 

Vi är vår skola

Vår inställning är att vi är den bästa skolan och vi har de bästa eleverna. Vi har höga förväntningar på våra resultat, på våra elever, på oss själva samt på elevernas föräldrar.

Vi är på god väg att skapa en pluggkultur genom att all personal visar ett starkt engagemang för alla elever. Vi berättar och beskriver för våra elever och för deras föräldrar om våra förväntningar, förhoppningar och krav.

I vår plan för kränkande behandling och diskrimninering 2020/2021 beskrivs det arbete som bedrivs på skolan för tydliggöra alla elevers lika värde.

 

Övningsskola

Vi är en av Sveriges största övningsskolor och utbildar lärarstudenter genom ett nära samarbete med Stockholms universitet.

 

Organisationen

Skolledningen består av rektor, två biträdande rektorer och administrativ chef. Skolledningen utgör tillsammans med arbetslagsledarna skolans ledningsgrupp.

Kansliet bemannas av skolassistenter, IT-samordnare, vaktmästare och administrativ chef.

I skolrestaurangen arbetar två kockar och tre skolmåltidsbiträden under ledning av en kökschef.

Skolan är organiserad i tio arbetslag:

Varje arbetslag ansvarar för en gemensam elevgrupp och en arbetslagsledare leder arbetet i gruppen. Vi strävar efter ett samarbete årskursvis i arbetslagen. Lärarna planerar och utvärderar sin undervisning i varje årskurs och ämne.

Vi har  åtta stycken förstelärare inom SV/SVA, Matematik och Betyg/Bedömning varav två även är speciallärare.

Vi tar emot nyanlända i årskurs 7 till 9 i en introduktionsgrupp för elever som är nyanlända till Sverige.

Eleverna är indelade i 29 klasser.

 

Extra rörelse för våra elever

Vi arbetar aktivt för att öka idrott och rörelse för alla våra elever. Genom vår idrott- och hälsa satsning Hjärna Rörelse har resultaten ökat i alla skolämnen och simkunnigheten har ökat i samtliga årskurser. Vi samarbetar med det lokala föreningslivet för att engagera våra elever till en aktiv fritid.

Vi har pulshöjande aktiviteter varje dag i samtliga klasser.

 

Fritidshem och fritidsklubb

Våra fyra fritidshem tar emot cirka 200 barn och 100 barn är inskrivna i vår egen mellanstadieklubb. Fritidshemspersonalen och lärarna i årskurs F-3 samarbetar i team kring elevernas skoldag och alla klasser i åldersgruppen är integrerade med ett fritidshem. Alla fyra fritidshem samarbetar med skolundervisningen.

 

Elevhälsa

Elevhälsoteamets arbete är förebyggande och hälsofrämjande. Teamet är likaså ett stöd för skolans personal i frågor kring måluppfyllelse samt stödinsatser för elever med särskilda behov.

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Bäckahagens skola